Prezident kongresu
MUDr. Juraj Šváč, PhD.
II. Interná klinika SZU, FNsP F. D. Roosevelta
Nám. L. Svobodu 1, 975 17 Banská Bystrica
e-mail: svacjuraj@gmail.com
Organizačný a programový výbor
doc. MUDr. Adrián Okša, CSc.
MUDr. Marcel Čellár, MPH
prof. MUDr. Ivana Dedinská, PhD.
doc. MUDr. Martin Demeš, PhD.
MUDr. Pavol Dlhopolček, CSc.
Mgr. Marta Figová
MUDr. Martina Konkoľová
MUDr. Eva Lacková, PhD.
MUDr. Alena Mazúchová
prof. MUDr. Ľudmila Podracká, CSc.
MUDr. Jaroslav Rosenberger, PhD.
prof. MUDr. Viera Spustová, DrSc.
MUDr. Zuzana Straussová, PhD.
MUDr. Juraj Šváč, PhD.
Organizačný sekretariát
FARMI - PROFI, spol. s r.o.
Pestovateľská 2, 821 04 Bratislava
+421 2 6446 1555
FARMI - PROFI, spol. s r.o.
Pestovateľská 2, 821 04 Bratislava
+421 2 6446 1555

Organizačné zabezpečenie
Ing. Michaela Hladová
+421 903 133 638
hladova@farmiprofi.sk